We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

News

De belasting op de effectenrekeningen

30/03/2018

België introduceert een nieuwe belasting op het vermogen: effectenrekeningen worden onderworpen aan een tarief van 0,15% als hun waarde minstens € 500.000 bedraagt.

 

1. Bedoelde personen en belastbaar feit

Natuurlijke personen (rechtspersonen uitgesloten), Belgisch rijksinwoner[1] of niet[2], zijn aan de belasting onderworpen indien zij een of meer effectenrekeningen aanhouden bij een of meerdere financiële tussenpersonen (bijv. een bank) waarvan de gezamenlijke, gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten minstens € 500.000 bedraagt [3].

De referentieperiode om te onderzoeken of de limiet van € 500.000 is bereikt, is een periode van twaalf opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september en die wordt verdeeld over vier kwartalen die de referentietijdstippen uitmaken[4]. De eerste periode loopt van 10 maart 2018 tot 30 september 2018.

 

2. Financiële instrumenten

Aandelen, obligaties, rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen, kasbons en warrants kwalificeren o.a. als belastbare financiële instrumenten. Uitgesloten zijn: opties, futures, swaps, levensverzekeringsproducten (takken 21 en 23), pensioenspaarfondsen en effecten aangehouden op naam[5].

 

3. Formaliteiten m.b.t. belasting op de effectenrekeningen

Voor effectenrekening(en) die minstens € 500.000 bedragen en die bij één Belgische financiële tussenpersoon zijn geopend, zal die tussenpersoon de nieuwe taks inhouden. De belastingplichtige zal dus zelf geen enkele actie moeten ondernemen (met de uitzondering van de formaliteiten in de inkomstenbelasting zoals hieronder opgenomen).

Als de effectenrekeningen de limiet van € 500.000 niet bereiken, kan de belastingplichtige de Belgische financiële tussenpersoon gelasten met het inhouden van de bronbelasting wanneer de belastingplichtige meent dat de belasting op de effectenrekeningen verschuldigd is (bijv. indien hij meerdere rekeningen aanhoudt met een totale waarde van minstens € 500.000). Indien de belastingplichtige geen beroep doet op de financiële tussenpersoon, zal de belastingplichtige zelf een specifieke belastingaangifte moeten indienen en de belasting betalen.

Wat betreft de effectenrekeningen die in het buitenland zijn geopend en de limiet van € 500.000 bereiken, zijn de buitenlandse financiële tussenpersonen niet onderworpen aan de verplichting om bronbelasting in te houden. In dit geval moet de Belgische belastingplichtige een specifieke belastingaangifte indienen en de belasting betalen.

 

4. Formaliteiten m.b.t. inkomstenbelasting

Om de inning van de belasting te verzekeren, zijn belastingplichtigen verplicht om hun rekening(en) aan te geven in hun belastingaangifte personenbelasting[6].

Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere uitleg.

Tax Consult N.V.

 

[1] Belgische rijksinwoners worden belast op hun wereldwijde effectenrekeningen.

[2] Niet-rijksinwoners worden enkel belast op hun Belgische effectenrekeningen.

[3] Wetboek diverse rechten en taksen (afgekort “WDT”), art. 151 en 152, 1°.

[4] WDT, art. 152, 6°.

[5] WDT, art. 152, 2°; Wetsontwerp houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen, Parl. Doc., Kamer, 2017-2018, N°54-2837/001, pp. 4 en 12.

[6] WIB 92, art. 307.


 [ADM1]Ne doit-on pas parler de retenue spécifique plutôt que de précompte mobilier libératoire ?